Bij Welink

financieel voor elkaar

Werkwijze

2

Inventarisatie & Informatie

Wij inventariseren uw wensen, mogelijkheden en risicobereidheid. Wij verstrekken informatie aan u om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van te nemen beslissingen.

3

Advies & Toelichting Motivatie

Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs u uw wensen kunt realiseren. Het door ons verstrekte advies wordt helder toegelicht en gemotiveerd.4

Verzorgen Contacten & Begeleiding

Wij verzorgen de contacten tussen u en de financiële instelling waarbij u een financieel product wilt aanschaffen. Wij begeleiden u tijdens het aanvragen maar ook na aanschaf van het door u gewenste financiële product.

DIENSTEN


HYPOTHEEK


Bij het financieren van een huis of een verbouwing hoort een goed financieel plan. bijWelink.nl kijkt samen met u naar uw persoonlijke situatie, uw toekomstplannen, uw huidige inkomsten, uitgaven en naar uw vermogen. Ook brengt bijWelink.nl de verschillende hypotheekvormen en financiële risico’s hieromtrent in kaart. Zo kunt u een hypotheekvorm kiezen die past bij uw persoonlijke situatie voor nu en in de toekomst. 

U bent verzekerd van een lage rente en goede voorwaarden. Door onze ruime deskundigheid en ervaring krijgen wij veel voor elkaar. Professionaliteit, zorgzaamheid en betrokkenheid staan borg voor kwaliteit van het advies. Onze persoonlijke en dienstverlenende aanpak neemt u een hoop werk uit handen. Wij bemiddelen niet alleen, maar zorgen ook voor de nazorg. U kunt bij ons altijd terecht voor vragen of advies.

SCHADEVERZEKERINGEN


Mist u het overzicht over uw verzekeringen of vraagt u zich af of het beter of voordeliger kan? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Als onafhankelijk financieel adviseur bemiddelen wij in verzekeringen van diverse gerenommeerde maatschappijen. Indien uw verzekeringen lopen bijWelink.nl begeleiden wij u uiteraard ook bij schadegevallen en beheert en onderhoudt bijWelink.nl uw pakket.

U bent verzekerd van scherpe tarieven. U krijgt hulp bij schade. U heeft éen vast aanspreekpunt. U wordt altijd begeleid door een deskundig adviseur met ervaring op het gebied van particuliere en zakelijke verzekeringen.

SPAREN


Sparen is een veilige en verstandige manier om vermogen op te bouwen en uw doelen te realiseren. Er zijn veel spaarmogelijkheden beschikbaar. Denk aan Spaar Deposito, Flexibel Sparen, Internetsparen, Bankspaarrekening. bijWelink.nl geeft u persoonlijk advies voor een maximaal rendement in uw situatie. Vergelijk de hoogste actuele spaarrente op www.spaarrente.nl.FINANCIEEL TOTAAL


Uw plannen, wensen en doelstellingen vormen het uitgangspunt bij een Financieel totaal advies. bijWelink.nl maakt samen met u een uitgebreid plan waarin alle voor u belangrijke zaken de revue passeren. Denk bijvoorbeeld aan pensioen en/of eerder stoppen met werken, uw mogelijke verhuisplannen, Maar ook de risico’s komen aan bod zoals werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Een goed financieel plan geeft zekerheid en helpt u oplossingen te vinden voor uw persoonlijke financiële vraagstukken. 

De voordelen van Financieel totaal advies:
Onafhankelijke en objectieve weergave van uw huidige én toekomstige financiële situatie.

BELASTINGAANGIFTE


bijWelink.nl kan u helpen met een invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen van diverse toeslagen zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag.LINKS


NHG

De Nationale Hypotheek Garantie.

Belastingdienst

Informatie over belastingen voor particulieren, ondernemers en belastingconsulenten.

Toeslagen

Informatie over belastingen voor particulieren, ondernemers en belastingconsulenten.

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Hét kenniscentrum op het gebied van huishoud-financiën.

AFM

Autoriteit Financiële Markten. Een toezichthouder op het gedrag van de gehele financiële marktsector. AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

KIFID

Het Financiële klachteninstituut. KiFiD is een onpartijdige hulp bij financiële geschillen.

Schade en schadeverzekering

Heeft u vragen over uw schadeverzekeringen of wilt u een schade melden?

0570-649470

schade@bijwelink.nlNH1816


CONTACT

bijWelink.nl

Henk Welink
Tichelgat 11
8266 JS Kampen

KVK: 66751918
KIFID: 300.016490
AFM: 12044569
Bank: NL17KNAB0255481691

+31 6 538 83 415

henk@bijwelink.nl

Schade en schadeverzekering

Heeft u vragen over uw schadeverzekeringen of wilt u een schade melden?

0570-649470

schade@bijwelink.nl

Overig

bijWelink.nl
Henk Welink
Werkwijze
Diensten
NH 1816
Contact

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker stemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door de ons uitdrukkelijk afgewezen. Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij streven er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd. Eventuele op deze website verstrekte informatie over, verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met ons dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-) namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.